Statuten

01 – De Club

De naam van de club is “Club voor Jongens met Lang Haar”, afgekort CJLH. De club is opgericht door Maarten Willemsen en is gevestigd te Haaren (NB).

02 – Doelstelling

De CJLH is een club voor jongens met lang haar in de leeftijd van 6 tot en met 14 jaar. De CJLH stelt zich tot doel een plek te zijn waar hun haardracht positief gewaardeerd wordt.

Motto’s zijn erkenning, herkenning en steun.

03 – Bestuur

a – Samenstelling:

Het bestuur van de CJLH bestaat uit de voorzitter, Maarten Willemsen en 6 bestuursleden. Deze worden gezocht in resp. leden, ouders van leden en leiders van activiteiten van de CJLH. Het bestuur streeft ernaar uit elk van deze 3 geledingen 2 bestuursleden te hebben.

b – Benoeming bestuursleden:

Nieuwe bestuursleden worden benoemd door de zittende bestuursleden.

c – Bevoegdheid:

Het bestuur is bevoegd te beslissen over alle zaken de club betreffende zonder last of ruggespraak

d – Besluitvorming:

Het bestuur beslist bij meerderheid van stemmen. Voor een geldig besluit over fundamentele zaken dienen minimaal 4 bestuursleden aanwezig te zijn, waarvan minimaal 1 uit elke geleding (leden, ouders, leiding). Indien dit quorum niet wordt gehaald wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen en nemen de dan aanwezige bestuursleden besluiten bij meerderheid van stemming. Bij besluiten over fundamentele zaken (oprichting, opheffing, toelating, royement e.d.) worden de minderjarige bestuursleden serieus gehoord, maar zij hebben geen stemrecht.

e – Verantwoordelijkheid:

Het bestuur is verantwoordelijk voor:
– een goede gang van zaken bij activiteiten. Het bestuur zal hiervoor zorg dragen door deskundige leiding in te zetten.
– veiligheid (met ruimte voor de normale risico’s, die bij spelactiviteiten horen)
– een gezonde financiële grondslag van de club
– bescherming van de privacy van leden
– het imago van de club naar buiten toe

04 – Aanbod

De CJLH biedt zijn leden:

1. – Clubdagen:

Eendaagse activiteiten met programma. Toegankelijk voor leden. Ouders en overige gezinsleden zijn welkom. In overleg met het bestuur ook toegankelijk voor aspirant-leden die met de club kennis willen maken.

2. – Clubkampen:

Meerdaagse activiteiten met programma. Deelname uitsluitend voor leden. Deze dienen in het bezit te zijn van het zwemdiploma A. Voor clubkampen geldt een maximum aantal deelnemers.

3. Clubkrant:

De club geeft met enige regelmaat een krant uit, die aan alle leden wordt toegestuurd.

4. Overige activiteiten:

Dit betreft bijv. deelname aan radio/TV-opnamen, interviews, fotoshoots etc. Indien dit door derden wordt geïnitieerd zal het bestuur zorgvuldig bezien of de activiteit overeenkomt met de doelstellingen van de CJLH . In het bijzonder zal het bestuur overwegen of veiligheid en privacy van de deelnemers voldoende zijn gewaarborgd en of de activiteit past bij het imago van de CJLH . Het bestuur zal op grond van zorgvuldige overweging besluiten al of niet mee te werken. Met het oog hierop zal het bestuur geen medewerking verlenen aan activiteiten die niet vooraf bij haar zijn aangemeld.In geen geval zal het bestuur medewerking verlenen aan activiteiten, die schade zouden kunnen toebrengen aan de cohesie van de club, zulks ter beoordeling van het bestuur.

Clubdagen, clubkampen en overige activiteiten worden vooraf per e-mail of via de clubkrant aangekondigd. Daarin wordt ook alle informatie over inschrijving en deelname bekendgemaakt.

05 – Voorwaarden voor lidmaatschap

Lidmaatschap staat open voor alle jongens die voldoen aan de volgende voorwaarden:

– leeftijd tussen 6 en 15 jaar
– haarlengte minimaal 30 cm
– lang haar uit eigen overtuiging
– ouders laten haarlengte van hun zoon vrij
– ouders verklaren zich schriftelijk akkoord met de clubvoorwaarden en clubregels, zoals vastgelegd in de statuten

06 – Inschrijvingen

Het lidmaatschap kan op ieder gewenst moment ingaan. Voor inschrijving zijn nodig:

– recente portretfoto (haar los).
– volledig ingevuld inschrijfformulier.
– ouders laten haarlengte van hun zoon vrij.
– akkoordverklaring ouders met de statuten van de CJLH.

Het bestuur van de CJLH heeft te allen tijde het recht inschrijving te weigeren zonder opgave van redenen.

07 – Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap van de CJLH eindigt door:

– opzegging door het lid. Dit kan per einde kalenderjaar.
– het niet meer voldoen aan de voorwaarden voor lidmaatschap.
– royement. Leden, die zich niet aan clubregels of statuten houden kunnen worden geroyeerd, dit ter beoordeling van het bestuur. Dit is ook mogelijk indien ouders van een lid zich niet aan clubregels en statuten houden. Hetzelfde geldt in gevallen waarin de contributie niet (tijdig en volledig) ontvangen is.
– het lidmaatschap eindigt in ieder geval bij het bereiken van de leeftijd van 15 jaar.

08 – (Hulp-) Leiderschap

Onder voorwaarden is een overstap van lidmaatschap naar hulpleiderschap mogelijk. Dit is geen vanzelfsprekendheid. Hulpleiders vallen onder de directe verantwoordelijkheid van het bestuur. Leiderschap is mogelijk vanaf 18 jaar.

08 – Ouders

Ouders (en overige familie) zijn nadrukkelijk geen leden van de CJLH. Zij zijn te gast op het clubterrein, als introducé(e) van het clublid. Van hen wordt verwacht dat zij zich ook als zodanig gedragen. Het uitgangspunt is dat zij de jongens (hun zoon incluis) vrijheid geven, zich conformeren aan clubregels en clubcultuur en zich positief opstellen ten aanzien van het uiterlijk en gedrag van de leden. Daarnaast wordt van hen verwacht dat zij de leiding de ruimte geven haar taken te verrichten, en zich objectief opstellen ten aanzien van hun zoon en de overige clubleden. Het bestuur van de CJLH waardeert meedenken en initiatieven van ouders , maar ouders hebben geen medezeggenschap in de beslissingen van het bestuur van de CJLH.

Indien ouders van leden handelen in strijd met de statuten of anderszins het belang van de CJLH schaden (zulks ter beoordeling van het bestuur) zal het bestuur hen hierop aanspreken. Het bestuur kan eventueel sancties opleggen, zoals verwijdering van het terrein, het instellen van een proefperiode voor verbetering of royeren van de zoon van de betreffende ouders als lid. Ouders dienen zich hiervan bewust te zijn.

09 – Privacy

Met het lidmaatschap verklaren leden en ouders zich aan het privacybeleid van de club te houden. Tijdens activiteiten kunnen door de organisatie foto- en video-opnamen gemaakt worden, deze zijn voor intern (club-) gebruik. Het maken van eigen opnamen is toegestaan, onder voorwaarde van zorgvuldigheid en na overleg met de organisatie. Beeldmateriaal en adresgegevens mogen in geen geval buiten het bestuur van de CJLH om verstrekt worden aan derden of gepubliceerd. Dit geldt ook voor eigen opnamen.

Ook de in de clubkrant vermelde ledenlijst is uitsluitend voor intern (club-)gebruik.

Leden en ouders die door derden zoals pers benaderd worden dienen door te verwijzen naar het bestuur van de CJLH

10 – Onvoorzien

In alle gevallen, waarin deze statuten niet voorzien beslist het bestuur.

img_5465